برگزاری نمایشگاه‌ها به گسترش اصناف کمک می‌کند

۲۷تیر

برگزاری نمایشگاه‌ها به گسترش اصناف کمک می‌کند

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران بیان کرد: با حمایت‌های دولت امیدواریم که برگزاری نمایشگاه‌ها بیشتر شود، چرا که تاثیر زیادی در گسترش اصناف دارد.

بایگانی شمسی