بروکراسی اداری

۲۰اسفند

چالش های کارت بلیط خبرنگاران

عضو شورای شهر تهران، بیان کرد: خبرنگاران متعددی برای دریافت کارت بلیط یک ساله با ارائه مدارک لازم به معاونت حمل و نقل مراجعه کردند که با بروکراسی های اداری مواجه شدند. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: بر اساس گزارش های دریافتی، خبرنگاران متعددی جهت […]

بایگانی شمسی