برونسپاری

۲۰مهر
انتقاد از بوروکراتیک بودن فرایند تصمیم گیری در شهرداری تهران

انتقاد از بوروکراتیک بودن فرایند تصمیم گیری در شهرداری تهران

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نسبت به فرایند بروکراتیک تصمیم گیری و تصمیم سازی در شهرداری تهران تذکر داد.

بایگانی شمسی