بروز حوادث

۲۱مرداد
بیمه آسیا خبرنگاران حوزه صنعت بیمه را تحت پوشش قرار داد

بیمه آسیا خبرنگاران حوزه صنعت بیمه را تحت پوشش قرار داد

بيمه آسيا براي شانزدهمین سال متوالي خبرنگاران حوزه بيمه رسانه هاي جمعي کشور را تحت پوشش بيمه حوادث گروهي قرار داد.

بایگانی شمسی