برنامه‌ای برای خروج از برجام نداریم

۱۵اردیبهشت

برنامه‌ای برای خروج از برجام نداریم

سخنگوی دولت بیان کرد: برنامه ای برای خروج ایران از برجام در صورت تمدید مجدد تحریم های تسلیحاتی نداریم.

بایگانی شمسی