بررسی کیفی

۱۱خرداد
بازدید سرپرست پتروشیمی اروند از شرکت پائین دستی

بازدید سرپرست پتروشیمی اروند از شرکت پائین دستی

در ادامه بازدید مدیران شرکت پتروشیمی اروند از شرکت‌های پائین دستی، هیاتی از مدیران شرکت از کارخانه چرم مصنوعی پارس بازدید کردند.

بایگانی شمسی