اکتسابی

۱۱بهمن
ساخت مستند جدید فرشاد اکتسابی

ساخت مستند جدید فرشاد اکتسابی

فیلم مستند درباره احکام جایگزین حبس در قوه قضائیه که یک نوآوری در اجرای احکام است که مدت‌ها است قوه قضائیه پیگیر این جریان مهم است.

بایگانی شمسی