اکبر فاضلیان دهکردی

۱۴مهر
شعب بیمه دانا در استان اصفهان به باشگاه ۱۰ هزار میلیاردی‌ها پیوستند

شعب بیمه دانا در استان اصفهان به باشگاه ۱۰ هزار میلیاردی‌ها پیوستند

شعب استان اصفهان شرکت بیمه دانا توانستند در طی شش ماهه اول امسال بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال پرتفوی تولید کنند.

بایگانی شمسی