البسه قاچاق

۱۲مرداد
تشریح جزئیات کشف البسه قاچاق

تشریح جزئیات کشف البسه قاچاق

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از 65 هزار ثوب البسه قاچاق با ارزش 50 میلیارد ریال در جنوب تهران خبر داد.

بایگانی شمسی