اقدام راهبردی مقابله با تحریم‌ها

۰۶تیر
اقدام راهبردی مقابله با تحریم‌ها در حال اجراست

اقدام راهبردی مقابله با تحریم‌ها در حال اجراست

رئیس مجلس بیان کرد: اقدام راهبردی مقابله با تحریم‌ها دقیقا در حال اجراست و توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمدید نشده است.

بایگانی شمسی