اقدام اینستاگرام در حذف صفحات

۱۴دی
نحوه مقابله با سانسور خبری غرب توسط چهره‌های موثر بین‌المللی

نحوه مقابله با سانسور خبری غرب توسط چهره‌های موثر بین‌المللی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در تبلیغات بین‌الملل باید کار کنیم و خوب است روی افرادی که ساکن و تبعه کشورهای دیگر هستند و در افکار عمومی آن کشور اثرگذارند کار شود.

بایگانی شمسی