اقدامات پلیس

۰۱مهر

سنگ پراکنان دربی شناسایی شدند

رئیس پلیس پایتخت، بیان کرد: افرادی که در مسابقه دیروز سنگ را به داخل زمین پرتاب کردند شناسایی شدند ولی هنوز دستگیر نشدند. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در مراسم نواختن زنگ مهر در مدرسه شاهد تقواپیشگان در خصوص اقدامات پلیس برای برقراری نظم و امنیت دربی […]

بایگانی شمسی