اقدامات مدیریت بر عملکرد نماینده‌ها تاثیر مستقیم دارد

۲۷دی
اقدامات مدیریت بر عملکرد نماینده‌ها تاثیر مستقیم دارد

اقدامات مدیریت بر عملکرد نماینده‌ها تاثیر مستقیم دارد

یک نماینده بیمه رازی در شهرستان شوشتر گفت: اقدامات اخیر مدیریت بیمه رازی در راستای توجه ویژه به نماینده‌ها در عملکرد نماینده‌ها و شبکه فروش تاثیر بسزایی دارد.

بایگانی شمسی