اقدامات صورت گرفته برای معلولین نتایج مطلوبی نداشته

۱۴آذر
اقدامات صورت گرفته برای معلولین نتایج مطلوبی نداشته

اقدامات صورت گرفته برای معلولین نتایج مطلوبی نداشته

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: اقدامات صورت گرفته در دوره‌های قبلی شهرداری جهت حمایت از معلولان کافی نبوده و به نتایج مطلوبی نرسیده‌است.

بایگانی شمسی