اقدامات شهرداری درحوزه حقوق و مزایای کارکنان

۰۱اسفند
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی به کجا رسید؟

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی به کجا رسید؟

معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص اقدامات شهرداری درحوزه حقوق و مزایای کارکنان و در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی توضیحاتی را ارائه کرد.

بایگانی شمسی