اقدامات سال ۱۴۰۰

۱۴فروردین
ارسال طرح انتقال حق توسعه به کمیسیون ماده ۵

ارسال طرح انتقال حق توسعه به کمیسیون ماده ۵

سخنگو و عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بیان کرد: طرح «انتقال حق توسعه» در چارچوب مصوبه اردیبهشت شورا یعنی «الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر» تهیه شده و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده است.

بایگانی شمسی