اقدامات حفاظتی

۱۱آذر
آغازعملیات اجرایی مرمت مسجد مشیرالسطنه با همکاری شهرداری تهران

آغازعملیات اجرایی مرمت مسجد مشیرالسطنه با همکاری شهرداری تهران

عملیات اجرایی مرمت مسجد قاجاری مشیرالسطنه با همکاری شهرداری تهران و میراث فرهنگی این استان آغاز شده است.

بایگانی شمسی