اقدامات بیمه رازی در توسعه بیمه بسیار تاثیرگذار است

۱۰آذر
اقدامات بیمه رازی در توسعه بیمه بسیار تاثیرگذار است

اقدامات بیمه رازی در توسعه بیمه بسیار تاثیرگذار است

مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی در حاشیه افتتاح اولین نمایشگاه نقاشی کودکان خانواده بیمه رازی گفت: اقدامات بیمه رازی در زمینه توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه با تاکید بر کودکان خانواده بیمه رازی بسیار تاثیرگذار و قابل تقدیر است.

بایگانی شمسی