اقدامات باشگاه مشتریان

۱۷بهمن
جزییات خدمات جدید در باشگاه مشتریان بانک آینده

جزییات خدمات جدید در باشگاه مشتریان بانک آینده

بانک آینده، در کنار فعالیت مستمر خود در زمینه توسعه خدمات و محصولات جدید و ایجاد تنوع در آن و به‌منظور تقویت و ارتقاء مستمر در ارتباط و تعامل در «باشگاه مشتریان بانک آینده» نموده است.

بایگانی شمسی