اقدامات انسان دوستانه صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل تقدیر است

۲۱تیر
اقدامات انسان دوستانه صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل تقدیر است

اقدامات انسان دوستانه صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل تقدیر است

برای هفتمین سال پیاپی صورت های مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی از سوی سازمان حسابرسی کل کشور بدون بند و شرط تصویب شد.

۱۳تیر
اقدامات انسان دوستانه صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل تقدیر است

اقدامات انسان دوستانه صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل تقدیر است

برای هفتمین سال پیاپی صورت های مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی از سوی سازمان حسابرسی کل کشور بدون بند و شرط تصویب شد.

بایگانی شمسی