اقتضائات سیاسی

۱۲مرداد
شهردار تهران باید اقتضائات سیاسی را درک کند

شهردار تهران باید اقتضائات سیاسی را درک کند

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: تهران شهرداری نیاز دارد که اقتضائات سیاسی را بهتر درک کند زیرا قرار است بر پایتخت ایران ریاست کند و اگر آن را درک نکند دچار چالش خواهد شد.

بایگانی شمسی