اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مستحکم و غیرشکننده

۰۸اسفند
اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مستحکم و غیرشکننده

اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد مستحکم و غیرشکننده

هنگامي که از اقتصاد مقاومتي و يا اقتصاد مقاوم سخن به ميان مي‌آوريم، نظام اقتصادي را مد نظر داريم که از چنان استحکامي برخوردار است که شوک‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي نمي‌تواند به آن ضربه بزند.

بایگانی شمسی