اقتصاد توسعه ای

۰۵تیر
دستیابی به اهداف توسعه منوط به افزایش بخش خصوصی

دستیابی به اهداف توسعه منوط به افزایش بخش خصوصی

رئیس هیات مدیره کانون کارآفرینی استان تهران گفت: دستیابی به اهداف توسعه ای کشور منوط به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است

بایگانی شمسی