افق تهرران

۲۸بهمن
راه اندازی تجهیزات پیشرفته جدید بیمارستان شهید مطهری

راه اندازی تجهیزات پیشرفته جدید بیمارستان شهید مطهری

علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۵ سیما گزارشی از راه اندازی تجهیزات پیشرفته در راستای مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان ارائه داد.

بایگانی شمسی