افق تهران سایت افق تهران

۰۵بهمن
ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد

ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد

رئیس جمهور بیان کرد: اقدامات موثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است.

بایگانی شمسی