افق تهرانه

۱۶مهر
تعیین حداکثر و حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

تعیین حداکثر و حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

قرار است حدود ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه کنند و مبالغی که تا حدود ۲.۵ تا ۳ برابر این مبلغ است، به بقیه کارمندان متناسب با امتیازات شان پرداخت شود.

بایگانی شمسی