افشین ژیانی فر

۰۷آبان
صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

با احیاء و بومی سازی تجهیزات صورت گرفت صرفه جویی ۵۰ میلیارد ریالی در راه آهن و ترابری ذوب آهن اصفهان

بایگانی شمسی