افشاگری سایت فرانسوی از انتقال سردار آزمون به لیون

۱۷دی
افشاگری سایت فرانسوی از  انتقال سردار آزمون به لیون

افشاگری سایت فرانسوی از انتقال سردار آزمون به لیون

سردبیر سایت فرانسوی از ماجرای طول کشیدن انتقال احتمالی آزمون به لیون پرده برداشت.

بایگانی شمسی