افسر نازی

۲۷مرداد
ردپای یک افسر نازی در خیابان نوفل لوشاتو تهران  

ردپای یک افسر نازی در خیابان نوفل لوشاتو تهران  

این نمایش با پرداختن به آسیب های ناشی از جنگ، مرداد و شهریور ماه 1401  از ساعت 19:30 در تماشاخانه سیمرغ اجرا می شود.  

بایگانی شمسی