افسریه

۱۲بهمن

وضعیت خطرناک آلودگی صوتی در ۸ نقطه تهران

اطلاعات منتشر شده از ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران نشان می دهد، وضعیت آلودگی صوتی ۸ نقطه در مرحله خطرناکی است. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، طبق اطلاعاتی از ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت در تهران منتشر شده، وضعیت آلودگی صوتی در ۸ نقطه در مرحله خطرناک است که در مقایسه با روز […]

۰۶دی

وضعیت خطرناک آلودگی صوتی در ۱۱ نقطه تهران

اطلاعات منتشر شده از ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، نشان می دهد که آلودگی صوتی در ۱۱ نقطه در وضعیت خطرناکی است. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، اطلاعات منتشر شده از ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، حاکی از این است که آلودگی صوتی در ۱۱ نقطه در وضعیت خطرناکی […]

بایگانی شمسی