افزایش واگن مترو

۰۸آبان
۶۳۰ واگن به مترو تهران اضافه می شود.

۶۳۰ واگن به مترو تهران اضافه می شود.

شرکت CRC چین و واگن سازی تهران برای تهیه واگن‌های مورد نیاز انتخاب شدند. به گزارش سروییس مدیریت شهری افق تهران، چندی پیش مناقصه ساخت ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی تهران برگزار شد که طی این مناقصه شرکت CRC چین و واگن سازی تهران برای تهیه واگن‌های مورد نیاز انتخاب شدند؛ و چون می‌بایست این قرارداد از […]

بایگانی شمسی