افزایش وام ضروری بازنشستگان

۰۲تیر
افزایش وام ضروری بازنشستگان

افزایش وام ضروری بازنشستگان

وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی تا پیش از این ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود که این مبلغ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.

بایگانی شمسی