افزایش همکاری ها میان مدیریت شهری پایتخت و بانک شهر

۱۴اسفند
افزایش همکاری ها میان مدیریت شهری پایتخت و بانک شهر

افزایش همکاری ها میان مدیریت شهری پایتخت و بانک شهر

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، گفت: افزایش همکاری ها میان مدیریت شهری پایتخت و این بانک به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

بایگانی شمسی