افزایش نرخ کرایه تاکسی غیرقانونی است

۰۶آبان
افزایش نرخ کرایه تاکسی غیر قانونی است

افزایش نرخ کرایه تاکسی غیر قانونی است

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور از برخورد با هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی در کشور با توجه به مشکلی که در سوخت گیری پمپ های بنزین به وجود آمده است، خبر داد.

بایگانی شمسی