افزایش قیمت نان‌های صنعتی و فانتزی

۱۶اردیبهشت
افزایش قیمت نان‌های صنعتی و فانتزی

افزایش قیمت نان‌های صنعتی و فانتزی

قیمت نان نسبت به سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

بایگانی شمسی