افزایش قیمت مسکن در پایتخت

۱۳مرداد
سفته‌بازان، عامل ۲۰درصد از افزایش قیمت مسکن در پایتخت

سفته‌بازان، عامل ۲۰درصد از افزایش قیمت مسکن در پایتخت

بررسی رفتار سفته‌بازان در توضیح پدیده‌های بازار مسکن ایران، بسیار بااهمیت بوده، و بسیاری از پدیده‌های نامطلوبی که در این بازار رخ می‌دهد نیز حاصل فعالیت سفته‌بازی در بازار مسکن است.

بایگانی شمسی