افزایش قیمت بلیت سینما

۰۲تیر
دلیل افزایش قیمت بلیت سینما‌ها

دلیل افزایش قیمت بلیت سینما‌ها

سخنگوی انجمن سینماداران ایران درباره افزایش ۹ درصدیِ ارزش افزوده بر قیمت بلیت سینماها توضیحاتی را ارائه داد.

بایگانی شمسی