افزایش عرضه سیب و پرتقال

۰۹فروردین
افزایش عرضه سیب و پرتقال مانع گرانی شد

افزایش عرضه سیب و پرتقال مانع گرانی شد

رئیس اتحادیه بارفروشان بیان کرد: با توجه به فراوانی میوه و توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازار تا پایان تعطیلات، بازار در آرامش به سر می‌برد.

بایگانی شمسی