افزایش ظرفیت پالایشی ایران

۱۲تیر
عبور ظرفیت پالایشی ایران از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه

عبور ظرفیت پالایشی ایران از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه

ظرفیت پالایشی ایران در یک دهه اخیر با افزایش روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار بشکه رسید.

بایگانی شمسی