افزایش ظرفیت ریوی

۲۳دی
فواید خوابیدن روی زمین سفت

فواید خوابیدن روی زمین سفت

خوابیدن روی زمین سفت برای بهبود دستگاه ایمنی بدن، افزایش ظرفیت ریوی و کاهش کمر درد مفید است.

بایگانی شمسی