افزایش سهم حمل و نقل عمومی

۳۰آبان
راه‌حل ابرچالش کشنده تهران چیست؟

راه‌حل ابرچالش کشنده تهران چیست؟

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: افزایش حمل و نقل عمومی از مسیر تکمیل و کارکرد مترو می‌باشد و این مسئله مهم تا زمانی که دولت سهم و نقش خود در تامین منابع برای ساخت و تجهیز مترو را نپردازد میسر نخواهدشد.

بایگانی شمسی