افزایش سهم بازار بیمه رازی در سال 1400

۲۲تیر
افزایش سهم بازار بیمه رازی در سال ۱۴۰۰
در مجمع عمومی سالیانه بیمه رازی مطرح شد:

افزایش سهم بازار بیمه رازی در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به عملکرد این شرکت در سال 1400 و توجه ویژه این شرکت به شبکه فروش و نیروی انسانی خود خاطرنشان کرد: در سال 1400 با افزایش سرمایه و تغییر اصلاح مالی، سهم بازار بیمه رازی افزایش یافت.

بایگانی شمسی