افزایش سقف تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده

۰۷تیر
افزایش سقف تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده

افزایش سقف تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده

سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در مناطق بافت فرسوده به 300 میلیون تومان افزایش یافت.

بایگانی شمسی