افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های بانکی

۲۵دی
افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های بانکی

افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های بانکی

براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل و حداکثر انتقال وجه در سامانه‌های ساتنا و پایا از امروز افزایش یافت.

بایگانی شمسی