افزایش سطح روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه

۰۲تیر
افزایش سطح روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه

افزایش سطح روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه

معاون امور مجلس رئیس جمهور بیان کرد: دولت مردمی تعامل و همکاری گسترده‌ای را با کشورهای دوست و همسایه آغاز کرده که آثار اقتصادی فراوانی برای کشورمان به همراه دارد.

بایگانی شمسی