افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد به ثبت رسید

۱۱خرداد
افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد به ثبت رسید

افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد به ثبت رسید

مدیرعامل شرکت بیمه سرمد گفت: افزایش سرمایه این شرکت ثبت و به دارایی سهامداران اضافه شد.

بایگانی شمسی