افزایش سرمایه بانک سامان

۲۶دی
رأی مثبت سهامداران به افزایش سرمایه بانک سامان

رأی مثبت سهامداران به افزایش سرمایه بانک سامان

سهامداران بانک سامان به افزایش سرمایه 320 درصدی این بانک رأی مثبت دادند.

بایگانی شمسی