افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌ها

۱۳شهریور
افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌ها

افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌ها

تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی بهای تمام شده تولیدات را کاهش می‌دهد و حاشیه سود تولیدات را در شرایط بهتری قرار می‌دهد.

بایگانی شمسی