افزایشی

۱۴اسفند
سهام عدالت و نوسان بازار

سهام عدالت و نوسان بازار

ارزش سهام عدالت تحت تاثیر شدید نوسان بازار است و در حال حاضر سیر نزولی دارد.

بایگانی شمسی