اداره سرطان

۰۵شهریور
داشبورد اطلاعاتی سرطان از مهرماه

داشبورد اطلاعاتی سرطان از مهرماه

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت بیان‌کرد: داشبورد اطلاعاتی سرطان هم از مهرماه در اختیار سیاستگذاران، پژوهشگران و محققان قرار خواهد گرفت.

بایگانی شمسی